مورد استفاده : کاغذهاى متالایز ، فویل هاى آلومینیومى، سطوح غیر جذبى اصلاح شده (کرونا ) مثل BOPP/PP/PS/PVC/PET/PE ، کاغذهاى حرارتى

در مرکب افست معمولى براى جلوگیرى از پشت زدن چاپ از  اسپرى پودر بهره گرفته مى شود که از کیفیت و براقیت مى کاهد.  ولى در مرکب یووى بدلیل سرعت بالاى خشک شدن نیازى به استفاده از پودر نیست.
مرکب معمولى داخل بافت کاغذ جذب مى شود که قسمتى از فرآیند خشک شدن را شامل مى شود. ولى روى سطوح فویل پلاستیک و …. امکان جذب وجود ندارد و خشک شدن به تاخیر مى افتد. حال آنکه در مرکب یووى این تفاوت وجود ندارد.
جذب مرکب در بافت کاغذ از قدرت آن کاسته و رنگ را کدرتر مى کند. بنابراین در مرکب یووى چاپ براق تر بوده و مصرف را نیز مى توان کاهش داد. دوام مرکب یووى از مرکب معمولى بیشتر است. مقاومت خراش، سایش و شیمیایى بالاتر است.

IMG_0067-removebg1

یووی پنتون افست

شیمى مرکب افست شامل حلالهاى تبخیر شونده، پیگمنتها و رزین ها مى باشد که تحت حرارت، مجاورت با اکسیژن محیط و یا نفوذ در  بافت کاغذ خشک مى شوند.
مرکب یووى شامل پیگمنتها، رزین ها و آغازگرهاى نورى مى باشد.
وقتى که فیلم چاپى در مجاورت نور یووى قرار مى گیرد فرآیند پلیمر شدن آغاز شده و تا خشک شدن کامل مرکب ادامه مى یابد.
در حقیقت تنها نقطه مشترک بین دو مرکب پیگمنت مى باشد. سرعت خشک شدن براى مرکب معمولى کمتر و در مرکب یووى بیشتر است. این امر موجب مى شود در چاپ پشت و رو در زمان صرفه جویى شده و براى چاپ پشت کار نیاز به انتظار براى خشک شدن نباشد.