مرکب چهار رنگ افست - هوبرگروپ - سری افست پنتون

راه حل هایى که رنگ هاى پنتون فراهم مى کنند

• ارتقاى هویت بصرى رنگ برند
• تعریف رنگ صحیح برند
• تامین استانداردهاى رنگ برند – به لحاظ دقت و قابل حصول بودن
• الحاق پیام روانشناسى رنگ به ارزش هاى برند
• گسترش و بهبود پالت رنگى سفارشى
رنگ تصویرى از برند را ایجاد مى کند و بلا فاصله هدف و چشم انداز برند یا شرکتى که آن را ارائه مى کند را اشاعه مى دهد ارزش برند که پیرامون کاربرد متفکرانه رنگ شکل گرفته، توان اختصاصى براى تفاوت گذاردن بین هویت بصرى برند و تاثیر گذارى فورى درگیر شدن ذهن مشترى را در پى دارد

خدمات مشاوره رنگ

• ارائه استراتژى رنگ براى برند و محصول
• تا ۸۷ ٪تشخیص و شناسایى برند را افزایش مى دهد
• تا ۸۵ ٪امکان خرید محصول را تحت تاثیر قرار مى دهد
• با رنگ هاى پنتون ها مى توانیم راه حل هاى جامع که اهرمى براى
قدرت نفوذ برند هستند را ارائه کنیم
• با رنگهاى پنتون به اهداف برند دست مى یابید

مورد استفاده : براى همه نوع کاغذ توصیه مى شود

رنگ هاى پنتون بینش و ادراک رنگى و راه حل هاى رسیدن به رنگ را مطرح مى کنند همراه با مشتریان به صورت استراتژیک چالش هاى رنگى را مخاطب قرار مى دهند  شیوه طراحى رامنطبق با برند مشترى ارائه مى کنند رنگهاى پنتون با بهبود استراتژیک رنگ ها راهنماى مشترى ها  است و نیاز هاى منحصر به فرد و اختصاصى ایشان را تامین مى کند
مانند :
• رشد و ارتقاى رنگ برند
• راه حل براى رنگ هاى خاص
• داشتن پالت رنگى محصولات

در سال ۱۹۶۳ ،لارنس هربرت ، متوجه شد بین رنگى که طراحى مى شود تا آنچه که در نهایت چاپ مى شود تفاوت وجود دارد و این موضوع براى بسیارى از طراحان و صنایع چاپ تبدیل به مسئله شده بود.
هربرت معتقد بود که طیف رنگى از دید افراد مختلف مى تواند متفاوت باشد و این تفاوت دید است که مشکلات را به وجود آورده در نتیجه یک سیستم تولید رنگ استاندارد به نام سیستم تطبیق رنگ پنتون طراحى کرد.
پنتون مجموعه رنگ هایى هست که شرکت پنتون براى سهولت و کاهش خطاى رنگ در چاپ تهیه کرده است.
لارنس هربرت در سال ۱۹۶۳ یک دفترچه کامل از ۲ هزار و ۸۶۸ رنگ جمع آورى کرد تا طراح ها و گرافیست ها بتوانند از آن استفاده کنند. این آلبوم زبان استاندارد و مشترکى بین مشترى و چاپخانه به وجود آورد.