یووی ۵ رنگ CMYKW

از دهه ۱۹۶۰ فرآیند آغاز واکنش پلیمریزاسیون توسط رادیکال آزاد و تحت نور ماوراء بنفش (UV (توسعه یافت. در ابتدا این تکنیک بیشتر به صنعت مبلمان محدود مى شد. امروزه طیف گسترده اى از مواد و تجهیزات از جمله چسب ها، پوشش ها و انواع مرکب بر اساس این فناورى در دسترس هستند. در فناورى مرکب یووى ۱۰۰ ٪مواد تشکیل دهنده واکنش پذیر بوده و در پلیمریزاسیون و تشکیل فیلم شرکت مى کنند. بنابراین نیاز به حلال حذف شده است. هوبرگروپ مجموعه کاملى از مرکب هاى یووى Free-VOC) فاقد ترکیبات آلى) را براى تمام کاربردها پیشنهاد مى دهد. تمام مرکب ها بطور مداوم و تحت سخت ترین نظارت هاى آزمایشگاهى به منظور ارائه عملکرد بهینه براى کاربران کنترل مى گردند.

مورد استفاده : براى همه نوع کاغذ توصیه مى شود