معرفی سری راپیدا

این مرکب براى چاپهاى دورو و پوستر مناسب مى باشد، مرکب هاى پروسس داراى کیفیت بالا بوده و براى چاپ آگهى، چاپهاى تجارى و بسته بندى مناسب است

معرفی سری رفلکتا

این مرکب براى براقیت بالا و چاپ هاى پر رنگ پیشنهاد مى گردد و بدلیل داشتن روغن هاى گیاهى براى محیط زیست مناسب بوده و براى چاپ آگهى، چاپ هاى تجارى و بسته بندى مناسب است

معرفی سری پرایم پلاس

این مرکب براى چاپ براق و سریع پیشنهاد شده وداراى دامنه وسیع براى شرایط مختلف چاپ مى باشد و براى چاپ آگهى، چاپهاى تجارى و بسته بندى مناسب است

معرفی سری رزیستا

این مرکب براى کارهاى ضدخش طراحى شده و بدلیل داشتن روغن هاى گیاهى براى محیط زیست مناسب است و براى چاپ آگهى چاپهاى تجارى و بسته بندى توصیه مى گردد

IMG_0090-removebg12

معرفی سری افست پنتون

رنگ هاى پنتون بینش و ادراک رنگى و راه حل هاى رسیدن به رنگ را مطرح مى کنند همراه با مشتریان به صورت استراتژیک چالش هاى رنگى را مخاطب قرار مى دهند