مرکب مایع حلالی

  • برای چاپ بسته بندی با سیستم های فلکسو و هلیو
  • برای فیلم های منعطف  /  سطوح پلی الفین نظیر LDPE, HDPE, PP و فویل آلومینیوم
  • چاپ روی فیلم هایی مانند PET, OPP, BOPP و کاغذ
  • جهت چاپ از رو
  • جهت چاپ از زیر در بسته بندی لمیناسیون
  • ویسکوزیته پایین مرکب
  • مرکب پایه حلالی
Web capture_24-5-2023_1228_
Web capture_24-5-2023_12255_