مرکب چهار رنگ افست - هوبرگروپ - سری راپیدا

این مرکب براى چاپهاى دورو و پوستر مناسب مى باشد، مرکب هاى پروسس دارى کیفیت بالا بوده و براى چاپ آگهى، چاپهاى تجارى و بسته بندى مناسب است .

مورد استفاده : برای همه نوع کاغذ توصیه می شود

IMG_0139-removebg-preview