روانشناسی فروش

فهرست مقالات

 

مقدمه :

دنیای امروز، دنیای ارتباطات است، به همین مبادی آداب و با نزاکت بودن در درجه اول اهمیت قرار دارد، ما همچنان که از تغییرات دوران و شیوه سلوک در اجتماعات پویا استقبال می کنیم، باید به این هنجارهای ارزشمند اجتماعی یعنی آداب معاشرت هم سخت متکی باشیم، حتی مردمان موفق و باتجربه هم خوب می دانند که به این اطلاعات و توصیه های اجتماعی در زمینه آداب معاشرت نیاز دارند.

 

 

آگهی ها

کاتالوگ ها را از این بخش دانلود کنید