موفقیت یک اثر چاپی

فهرست مقالات

موفقیت یک اثر چاپی

 مرهون عوامل زیر است :

رعایت استانداردهای 

 ۱- ماشین چاپ

 ۲ مرکب

 ۳- سطح چاپ شونده

 ۴- محیط چاپخانه

 

 • استانداردهای ماشین چاپ

 • کالیبراسیون
 • تنظیم و فیلر بودن
 • سن ماشین چاپ
 • سلامتی ماشین چاپ

 

 • استانداردهای مرکب

 • نشست مرکب
 • چسبندگی مرکب
 • قدرت رنگی مرکب
 • سرعت خشک شدن مرکب
 • سیالیت rheology

 

 • استانداردهای سطح چاپ شونده

 • نوع کاغذ و مقوا
 • نوع رزین و بافت سازنده کاغذ

 

 • استانداردهای محیط چاپخانه

 • رعایت ارتفاع صحیح و سقف سالن
 • رعایت درصد رطوبت محیط ۳۰ تا ۳۵ %
 • رعایت درصد دمای محیط ۲۰ تا ۲۵ %
 • نحوه انبارداری

آگهی ها

کاتالوگ ها را از این بخش دانلود کنید