مبانی پیش از چاپ

فهرست مقالات
مقدمه

فنآوری های جدید در سیستم های خروجی مشتمل بر سه طبقه بندی زیر است که بر مبنای هزینه تولید مرتب شده اند:

خروجی های Capstan (تخت) از طریق یک چند ضلعی عمل نگاشت را بر روی موادی که بشکل رول بوده دارای حرکت همزمان با چرخش می باشند، اعمال می کند

-خروجی های درام داخلی عمل نوردهی را بر روی مواد ثابت شده درون درام (صفحات بریده شده از رول) اعمال می نمایند

آگهی ها

کاتالوگ ها را از این بخش دانلود کنید