مرکب UV

از دهه 1960 فـرآیند آغاز واکنش پلیمریـزاسیتون تـوسط رادیکـال آزاد و تحت نـور ماوراء بنفش (UV (توسعه یـافت. در ابتدا این تکنیک بیشتـر به صنعت مبـلمان محدود مى شد. امروزه طیف گستـرده اى از مواد و تجهیزات از جمله چسب ها، پوشش ها و انواع مرکب بر اساس این فناورى در دسترس هستند. در فناورى مرکب یـووى 100 ٪مواد تشکیـل دهنده واکنش پذیر بوده و در پـلیمریزاسیون و تـشکیل فیلم شرکت مى کنند. بنـابراین نیـاز بـه حـلال حـذف شـده اسـت. هـوبـرگـروپ مجموعـه کـاملى از مـرکب هاى یـووى Free-VOC) فاقد تـرکیبات آلى) را بـراى تمام کـاربـردها پیشنهاد مى دهد. تمام مرکب ها بطور مداوم و تحت سخـت تـرین نظارت هاى آزمایشگاهى به منظور ارائه عملکرد بهینه براى کاربران کنترل مى گردند.

ویژگی های این مرکب

UV

مورد استفاده : کاغذهاى متالایز ، فویل هاى آلومینیومى، سطوح غیر جذبى اصلاح شده (کرونا ) مثل BOPP/PP/PS/PVC/PET/PE ، کاغذهاى حرارتى